เทคโนโลยี » ‘ดีป้า’ผนึกสถาบันการศึกษาปั้นคนดิจิทัล

‘ดีป้า’ผนึกสถาบันการศึกษาปั้นคนดิจิทัล

1 พฤษภาคม 2018
34   0

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งดีป้ามีเป้าหมายในการยกระดับกำลังคนดิจิทัลรวม 500,000 ราย ภายใน 4 ปี  ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 400,000 รายทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการส่งเสริมพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลในระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional) ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศระดับผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist) และ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill) 100,000 ราย  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการด้านการส่งเสริมกำลังคนดิจิทัล ที่เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

สำหรับเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายรัฐบาลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา ที่จะเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ซึ่ง ดีป้า ร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยสยาม และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าโครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล รวม 3,720 ราย 

โดยแบ่งออกเป็นด้าน IT Support 1,400 ราย ด้าน Networking 590 ราย ด้าน Data Analytic 300 ราย ด้าน Cyber Security 260 ราย ด้าน Programing 170 ราย ด้าน Project Management 150 ราย และ ด้านการใช้งานดิจิทัลระดับมืออาชีพ 850 ราย  ซึ่งดีป้าวางแผนขยายการดำเนินงานสู่สถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มเติม โดยเตรียมเสนอของบประมาณจากกองทุนดีอี เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th