เศรษฐกิจ » ทางหลวงชนบทจัดรถน้ำรับมือภัยแล้ง

ทางหลวงชนบทจัดรถน้ำรับมือภัยแล้ง

19 เมษายน 2018
41   0

ทางหลวงชนบทจัดรถน้ำรับมือภัยแล้ง

        

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำเข้าขั้นวิกฤต ทำให้บางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทจึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบทมอบหมายแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในสังกัดเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมและพอเพียง โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกับจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทจะสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานเพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนตามที่ได้รับแจ้งโดยจังหวัดเป็นผู้จัดหาแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสำนักงานและรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว
        

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่เพื่อทางกรมจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th