การศึกษา » มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯจับมือทปอ.ประกาศเจตนารมณ์ปรับสถานที่เอื้อผู้พิการ

มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯจับมือทปอ.ประกาศเจตนารมณ์ปรับสถานที่เอื้อผู้พิการ

20 สิงหาคม 2017
78   0

วันนี้(20 ส.ค.)ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วยอธิการบดีและตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ได้ลงนามความร่วมมือกับนายกฤษนะ  ละไล ประธานมูลนิธิอารยาสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้แก่คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ ระบบขนส่งมวลชน และบริการข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมโดยศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ. ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนบริการสาธารณะต่างๆ ให้เป็นมิตรกับคนทุกคน โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ “เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหลายแห่งก็มีโควตาให้ผู้พิการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบมากกว่าข้อความ กราฟิก  และวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานผู้พิการ   รวมทั้งเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งรวมเปิดโอกาสผู้พิการมาขึ้นด้วย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า  เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของทปอ. ดังนั้นทปอ.จัดงานอุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)  ระหว่างวันที่ 2 – 4 มี.ค. 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยในงานจะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ตลาดนัดหลักสูตร การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ การเป็นที่พึ่งของสังคม การสานพลังประชารัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาหัวข้อน่าสนใจจากคณะทำงานประชารัฐ และการบรรยายพิเศษของนายกรัฐมนตรี

 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th