การศึกษา » ศธจ.ลำพูน เดินหน้าอบรมหลักสูตรปฐมวัย

ศธจ.ลำพูน เดินหน้าอบรมหลักสูตรปฐมวัย

8 พฤษภาคม 2018
31   0

ศธจ.ลำพูน เดินหน้าอบรมหลักสูตรปฐมวัย

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน กว่า 200 คน เพื่อขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) กรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นสำคัญคือ การเรียนรู้แบบ active learning ของเด็กโดยการลงมือกระทำ มีการบูรณาการผ่านการเล่น และเป้าหมายให้เด็ก มีวินัย มีปัญญา มีความสุข

 

ทั้งนี้ การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์ความ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th